Текст “Ангелина Артуровна рассказывает о себе”.

Реклама

Բակտերիաների մասին

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Բակտերիաները կազմում են նախակորիզավորների (պրոկարիոտ) թագավորությունը: Նրանք երկրագնդի հնագույն «բնակիչներն» են. ծագել են մոտ 3 մլրդ տարի առաջ: Բակտերիաներին (հունարեն բակտերիա – ձողիկ) անվանում են նաև մանրէներ: Տարածված են ամենուր՝ հողում, ջրում, օդում, մարդկանց, կենդանիների և բույսերի օրգանիզմներում: Դրանց մեծամասնությունը միակորիզ, մանրագույն, պարզ կառուցվածքով, անզեն աչքով անտեսանելի օրգանիզմներ են:
Բակտերիաների հիմնական կառուցվածքային տարրերն են բջջաթաղանթը, բջջապլազման և նուկլեոիդը: Որոշ ցուպիկաձև բակտերիաներ ցուպիկի ներսում առաջացնում են սպորներ և կոչվում են բացիլներ: Սպորները ձևավորվում են անբարենպաստ պայմաններում (սննդարար նյութերի բացակայություն, միջավայրի բաղադրության ու ջերմաստիճանի փոփոխություն և այլն), ինչը տեսակի պահպանումն ապահովող մեխանիզմ է: Բարենպաստ պայմաններում սպորներն աճում են` առաջացնելով վեգետատիվ բջիջներ: 
Բակտերիաներին հատուկ են ակտիվ և պասսիվ շարժումները: Շատ բակտերիաներ կարող են շարժվել թարթիչների, մտրակիկների և շարժումն ապահովող այլ հարմարանքների օգնությամբ: Բջջի մակերևույթի վրա լինում են 1-ից մինչև մի քանի տասնյակ մտրակիկներ: 
Թթվածնի կարիք ունեցող շարժուն բակտերիաները (օրնակ՝ խոլերայի վիբրիոնը) շարժվում են դեպի միջավայրի թթվածնաշատ տեղեր: 
Քիմիական կազմությամբ բակտերիաները նման են օրգանիզմի մյուս բջիջներին: Նրանց բջիջը պարունակում է ջուր (70–85 %), նուկլեինաթթուներ, սպիտակուցներ, բազմաշաքարներ, ճարպանյութեր, ամինաթթուներ, անօրգանական աղեր և այլն: 
Բակտերիաների որոշ տեսակներ՝ ինքնասունները (ավտոտրոֆներ) օգտագործում են անօրգանական ածխածին (ածխաթթու գազի կամ ածխաթթվի աղերի ձևով), մյուսները՝ տարասունները (հետերոտրոֆներ)՝ օրգանական միացություններ: Տարասուն բակտերիաները բաժանվում են սապրոֆիտների (սնվում են արտաքին միջավայրի օրգանական միացություններով) և մակաբույծների (ապրում են այլ օրգանիզմների հաշվին): Ախտածին բակտերիաների համար հեշտ յուրացվող ածխածնի (խաղողաշաքար և ամինաթթուներ) աղբյուր են օրգանիզմի հյուսվածքային հեղուկները: Ազոտսևեռող բակտերիաները յուրացնում են մթնոլորտի ազոտը և մեծ նշանակություն ունեն Երկրի վրա կյանքի գոյության ապահովման գործում: Բակտերիաները բաժանվում են 3 խմբի՝ օդակյացներ (աերոբներ), անօդակյացներ (անաերոբներ) և պայմանական (ֆակուլտատիվ) անօդակյացներ: Որոշ բակտերիաներ (լուսասինթեզող) բույսերի նման կարող են օգտագործել անմիջապես Արեգակի, մյուսները (քեմոսինթեզող)՝ քիմիական ռեակցիաների, իսկ մեծամասնությունը՝ օրգանական միացությունների (ածխաջրեր, սպիտակուցներ, ճարպեր և այլն) փոխարկումների էներգիան: 

Սնկերի մասին

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Սնկերը ստորակարգ կորիզավոր (էուկարիոտ) օրգանիզմների առանձին թագավորություն են: Զուգակցում են ինչպես բույսերի՝ անշարժություն, գագաթնային աճ, բջջապատի առկայություն, այնպես էլ կենդանիների՝ տարասուն նյութափոխանակություն,  խիտինի առկայություն, միզանյութի առաջացում և այլ հատկանիշներ:
Տարբերում են սնկերի 3 բաժին՝ իսկական սնկեր, օոմիցետներ և լորձնասնկեր, իսկական սնկերի 5 դաս՝ խիտրիդիոմիցետներ, էնտոմիցետներ, ասկոմիցետներ, բազիդիոմիցետներ և անկատար սնկեր:
Հայտնի է սնկերի ավելի քան 100 հզ. տեսակ` տարածված առավելապես Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում, ՀՀ-ում` մոտ 4200 տեսակ: Ըստ վեգետատիվ մարմնի կառուցվածքի՝ տարբերում են ստորակարգ (մերկ պլազմային զանգվածի` ռիզոմիցելիումի ոչ բջջային կառուցվածք ունեցող սնկամարմնի ձևով) և բարձրակարգ (բջջային միցելիում) սնկեր:
Տարբերում են վայրի սնկերի 3 խումբ՝ խողովակավոր (սպիտակ սունկ, կեչասունկ, կաղամախասունկ, յուղասունկ, մամռասունկ), թիթեղավոր (շեկլիկ, աղվեսասունկ, խոնավասունկ, կոճղասունկ, շամպինյոն, ալիքասունկ, կաթնասունկ, ցլասունկ), պարկավոր (մորխ, ոլորքագլուխ, գետնասունկ): 
Կենսագործունեության ընթացքում սնկամարմինն ընդունակ է ձևափոխվելով առաջացնել տարբեր գործառույթներ (փոխադրող, անբարենպաստ պայմաններում գոյատևմանը նպաստող) կատարող գոյացություններ (քլամիդոսպորներ, միցելիումային ձգաններ, ռիզոմորֆներ, սկլերոցիումներ):
Սնկերը բազմանում են վեգետատիվ, անսեռ և սեռական ճանապարհով: Վեգետատիվ բազմացումը կատարվում է սնկամարմնի կտորների կամ սնկամարմնից առաջացած գոյացությունների առանձին բջիջների՝ սպորների, և բողբոջման (օրինակ՝ խմորասնկերի) միջոցով: Անսեռ բազմացումը տեղի է ունենում սնկամարմնի առանձնացած հատուկ ճյուղերի (սպորանգիակիրների և կոնիդիակիրների) վրա՝ անսեռ ճանապարհով առաջացող սպորներով: Սեռական բազմացումն իրականանում է արական ու իգական սեռական բջիջների միաձուլման շնորհիվ առաջացող սպորների միջոցով և տարբեր կարգաբանական խմբերում տեղի է ունենում տարբեր եղանակներով: 
Սնկերն օդակյաց են, աճման լավագույն ջերմաստիճանը 20–25օC է: Սնկերը տարածված են հողում, ջրավազաններում, բուսական ու կենդանական ծագում ունեցող մնացորդների, սննդամթերքի, արդյունաբերական հումքի և արտադրանքի վրա: 
Ըստ բնական միջավայրի ու բնակեցման հիմնանյութի՝ տարբերում են սնկերի հետևյալ էկոլոգիական խմբերը՝ հողային (մասնակցում են օրգանական մնացորդների քայքայման, հումուսի առաջացման շարժընթացներին), ջրային, օդային, ֆիտոպաթոգեն, գիշատիչ, արդյունաբերական ապրանքները փչացնող, կենդանիների և մարդու զանազան հիվանդություններ (գոնջ, խուզող որքին, տարբեր սնկախտեր) հարուցողներ և այլն: 

ԱՐՇԱԿՈՒՆԻՆԵՐ

Արտաշեսյաններից հետո Հայաստանը կառավարող հաջորդ
արքայատոհմը Արշակունիներն էին։

19297_b


Արշակունյաց արքայատոհմը շատ նշանավոր թագավորներ է տվել. Տրդատ I,
Վաղարշակ, Տրդատ III Մեծ, Արշակ II,
Պապ, Վռամշապուհ և ուրիշներ։  Երևանի փողոցներից մեկը, ի պատիվ հայ
Արշակունի թագավորների, այդպես էլ կոչվում է` Արշակունյաց պողոտա։
Արշակունյաց արքայատոհմի կառավարման ժամանակաշրջանում շատ նշանավոր գործեր են կատարվել։ Այսպես, Վա-ղարշակ թագավորը հիմնադրել է Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաքը, որն այսօր էլ կա։
Տրդատ III Մեծի օրոք Հայաստանում քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունվեց որպես պաշտոնական կրոն։ Տրդատ Մեծի որդին`Խոսրով Կոտակը, Հայաստանի մեկ ուրիշ մայրաքաղաքի`Դվինի հիմնադիրը եղավ։
Նույն արքան էհիմնել նաև Խոսրովի անտառը, որ մինչև օրս էլ կա և
պահպանվում է որպես արգելոց։
Գառնիի տաճարը կառուցվել է Տրդատ I Արշակունու օրոք (66-88թթ.)։ Այն
նվիրված էր հայոց հեթանոսական Միհր աստծուն:

Տրդատ Առաջին
Արշակունյաց արքայատոհմի իշխանության հաստատումը
Հայաստանում դժվարին եղավ: Մինչ այդ Մեծ Հայքի թագավորությունն ավելի շատ Հռոմեական
կայսրության ազդեցության տակ էր, և Հայաստանում իշխում էին
Հռոմի նշանակած մարդիկ:
Տրդատը, հայ ավագանու համաձայնությամբ մտավ Հայաստան
որպես Մեծ Հայքի թագավոր: Հռոմեական պետության համար դա
անընդունելի էր, և շատ չանցած` Հռոմի ու Պարթևստանի միջև
պատերազմ սկսվեց: Շուրջ տասը տարի տևած պատերազմն ի
վերջո ավարտվեց հետևյալ համաձայնությամբ. Տրդատը ճանաչ-
վում է Հռոմի կողմից որպես հայոց թագավոր, բայց թագը նա
պետք է ստանար Ներոն կայսեր ձեռքից: Դրան համապատաս-
խան` 65թ. Տրդատը մեծ թիկնազորով մեկնեց Հռոմ, թագադրվեց
Ներոնի կողմից և 66թ. վերադարձավ Հայաստան: Այդպես Հա-
յաստանում հաստատվեց Տրդատ I Արշակունու և հետևաբար`
Արշակունյաց արքայատոհմի գահակալությունը (66-428թթ.):
Տրդատ I-ը վերականգնեց պատերազմի ընթացքում ավերված
Արտաշատ մայրաքաղաքը, վերակառուցեց Գառնի ամրոցը:

Ներոն կայսրը հասկանում էր, որ էլ չի կարող գրավել Հայաստանը և ստիպված էր գոնե լավ հարաբերություններ ունենալհայ թագավորի հետ:
Տրդատ III Մեծ
Տրդատ I-ի նշանավոր հաջորդներից էր Տրդատ III Մեծը
(298–330թթ.):
Արշակունյաց արքայազն Տրդատը` ապագա Տրդատ III Մեծը,
մանուկ հասակից մեծանում ու դաստիարակություն է ստանում
Հռոմում։ Այստեղ նա ռազմական արվեստ է սովորում, հմտանում
զենքի գործածության մեջ։ Ֆիզիկական մեծ ուժով ու ճարպկու-
թյամբ օժտված Տրդատը հաճախ էր մասնակցում կրկեսային
մրցումների և միշտ հաղթանակով ավարտում դրանք։ Տրդատը
նաև քաջ ռազմիկ էր ու խիզախ պատերազմող։

Տրդատ III-ը խոհեմ և հեռատես քաղաքական գործիչ էր։ Ճիշտ
կողմնորոշվելով ստեղծված իրավիճակում՝ նա կարևոր և վճռա-
կան քայլ է կատարում. 301թ.` նրա օրոք Հայաստանը պետականորեն ճանաչում է քրիստոնեությունը։ Հայոց առաջին կաթողիկոս է դառնում Գրիգոր Լուսավորիչը:

Project: ordering food in a cafe

Project: ordering food in a cafe
https://anulganjalyan.wordpress.com/2018/05/09/հաղորդակցական-նախագիծ-ուտելիք-պատվի/

Café worker: Next, please!
Mery: Hello
Café worker: Hello What would you like?
Mery: Can I have a burger please?
Café worker: A cheese burger or double cheese burger?
Mery: cheese burger, pleas?
Café worker: Anything else?
Mery: Yeah, I’d like some Ice-cream.
Café worker: Would you like a drink?
Mery: Yes, can I have an ornge juice, please?
Café worker: Anything else?
Mery: No, thak you?
Café worker: OK, so that’s one cheese burger, one Ice-cream and an ornge juice. What’s your table number?
Mery: Table 3. How much is that?
Café worker: That’s £8.37, please.
Mery: Here you are.
Café worker: Thak you … that’s £10.00 … and £1.63 change.
Mery: Good-bye
Café worker: Good-bye Next, please …

Ինչ է ինձ համար ընկերությունը

IMG_2710-07-11-17-09-41 (1).JPG

Իմ համար ընկերությունը բարություն է: Ես հիմա կապացուցեմ, թե ես ինչ բարի եմ իմ ընկերուհիների և ընկերների հետ: Մի անգամ իմ բակի ընկերուհին  իմ գրիչը գողացել էր, և ես նրան ներեցի, որովհետև ես շատ գրիչներ ունեի: Նրա եղբայրը ինձ ջղայնացնում էր, բայց ես միևնույն է նրան ներում եմ: Նրան ամենամեծ եղբայրը չի թողնում որպեսզի ես և իմ ընկերուհին խաղանք, իրենց հայրիկն էլ չի թողնում խաղանք: մյուս ընկերուհին, մի անգամ գնդակը միամիտ գցեծ իմ մոտ, ես չտեսա և հանկարցակի ընգա, ես նրան ներեցի, որովհետև նա հակարցակի գցեց իմ մոտ, և նա իմ ամենալավագույն ընկերուհին է: Նրա եղբայրը մի անգամ ուզում էր մյուս ընկերիս խբեր, բայց հանկարցակի կպավ ինձ, որովհետև այդ ընկերը պպզեց և ինձ կպավ, բայց միևնույն է ես նրան ներում էի: Այդ ընկերը, որը պպզեց նա միշտ իմ հետ վատ է վերաբերվում, բայց ես ներում եմ: Մենք բոլորս ամեն ինչ խաղում ենք, օրինակ՝գործնագործ, վալեբոլ, անուն գոռոցի և այլն: Ես դրա համար էլ համարում եմ ընկերությունը բարություն: